top of page
POWIERZ SWOJĄ SPRAWĘ DOŚWIADCZONEMU ZESPOŁOWI. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI W CELU UMÓWIENIA WSTĘPNEGO BEZPŁATNEGO SPOTKANIA.

Adres

Kancelaria Radców Prawnych Bujko & Sztejna 

Spółka Partnerska

Ul. Reja 15/7, 65-067 Zielona Góra 

NIP 929-181-73-53

Rachunek bankowy: Santander Bank 

65 1910 1048 2406 8103 9331 0001

Godziny otwarcia:

Poniedziałek-Piątek 9.00-17.00

Sobota-Niedziela Zamknięte (kontakt telefoniczny)

Email

sekretariat@bujko-sztejna.pl

 

Telefon

Sekretariat (+48) 68 453 87 15

Radca prawnych Wojciech Bujko (+48) 512036914

Radca prawny Przemysław Sztejna (+48) 693294060

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Na podstawie rozporządzenia z dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanym RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy Państwa, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych BUJKO&SZTEJNA sp. partn. ul. Reja 15/7,65-067 Zielona Góra, sekretariat@bujko-sztejna.pl, Sekretariat (+48) 68 453 87 15

 • Zebrane dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji umowy/w związku z wykonaniem obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa/w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora, dotyczących  realizacji ewentualnych roszczeń,   na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b), c) i f) RODO.

 • Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane organom i osobom uprawnionym do przeprowadzania u Administratora czynności kontrolnych i audytowych, oraz podmiotom upoważnionym przez Administratora i przetwarzającym dane w imieniu Administratora.

 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany właściwymi przepisami prawa/okres realizacji umowy/do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń powstałych w zw. z umową/w przypadku danych przetwarzanych w ramach wykonywania zawodu radcy prawnego – 10 lat od końca roku w którym zakończyło się postępowanie w którym dane osobowe zostały zgromadzone.

 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, uzupełnienia, uaktualnienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych, w zakresie, w jakim prawa te nie naruszają obowiązku zachowania przez radcę prawnego tajemnicy zawodowej. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, za wyjątkiem przypadku przetwarzania danych w związku z udzieleniem pomocy prawnej.

 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa krajowego i unijnego.

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do podjęcia czynności przed zawarciem umowy pomiędzy stronami oraz do realizacji umowy i prowadzenia rozliczeń między stronami. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej i nie będą podlegać profilowaniu.

Success! Message received.

 • Facebook Social Ikona
 • Grey Twitter Icon
 • Grey LinkedIn Icon
bottom of page